اگر شما هم جزو بیمارانی هستید که فکر می کنید ام اس فلج کننده است و امکان هیچ گونه فعالیت ورزشی ندارید، این سوال و جواب ها را بخوانید.


Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/rainsport/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839