مطالعات متعددی نشان می دهد ورزش و فعالیت فیزیکی حتی در بعد قهرمانی منافاتی با روزه داری ندارد و ورزشکاران می توانند...


Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/rainsport/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839