مطالعات متعددی نشان می دهد ورزش و فعالیت فیزیکی حتی در بعد قهرمانی منافاتی با روزه داری ندارد و ورزشکاران می توانند...