متخصصان و كارشناسان تغذيه بارها هشدار داده ‌اند و گفته ‌اند كه به عادات مثبت غذايي كه طي اين ماه به دست آورده ‌ايد، ادامه دهيد و آنها را براحتي ترك نكنيد

چگونه بايد در طول اين ماه ورزش را ادامه داد؟

روزه‌ داران به هيچ وجه نبايد از تحرك بدني به بهانه روزه ‌داري غافل شوند. بهترين شيوه تحركي براي روزه ‌دار، پياده‌ روي يا ورزش سبك است.

نايب رييس فدراسيون پزشكي ـ ورزشي معتقد است كه فعاليت ورزشي در ماه مبارك رمضان بهتر است به دور از رقابت و فقط در راستاي حفظ آمادگي جسماني باشد.

استاد دانشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران: انجام فعاليت ورزشي حرفه‌اي در ماه مبارك رمضان، آسيبي به عملكرد ورزشكاران وارد نمي‌كند.

ورزش در رمضان 10 مرداد 1391

کارشناسان تغذيه: فاصله سحر تا افطار زمان مناسبي براي انجام حركات ورزشي نيست.

رعایت راهکارهای ساده تغذیه ‌ای در افطار و سحر می تواند روزه داران را به منظور دریافت منافع جسمانی و تسهیل بهره‌ مندی از مزایای روحانی این ماه مبارک یاری کند..