بسیاری از کارشناسان معتقدند که کم تحرکی در جامعه باعث بروز چاقی در میان زنان و افزایش احتمال سکته قلبی در آنان شده است.